STOP HPV

Projekt „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” o numerze RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O PROJEKCIE

Celem projektu „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV” jest zabezpieczenie 580 dziewczynek w wieku 11-13 lat, szczepionką przeciwko HPV i objęcie 16 200 osób działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych.

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 31.12.2022.

W projekcie mogą wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV”?

SZCZEPIENIA

Uniknij ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy poprzez SZCZEPIENIA

Szczepieniami przeciw wirusowi HPV będzie objętych 580 dziewczynek w wieku 11-13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar realizacji projektu.

Zgłoś chęć udziału w SZCZEPIENIU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Weź udział w DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH

Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych 16 200 osób zamieszkujących obszar realizacji projektu. Uczestnikami mogą być:

  • Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
  • Rodzice dzieci młodzieży w wieku 11-17 lat
  • Nauczyciele dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat

Zgłoś chęć udziału w SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH

Projekt „Szczepienia przeciwko wirusowi HPV”  został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie RPWM.11.02.01 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20. Całkowita kwota dofinansowania 443 625,00 PLN, wkład UE: 377 081,25zł.